Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Consulaire attesten

Aanvraag attesten in Londen

 

Lijst van attesten

Alle attesten bevatten de volgende gegevens: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum.

 

Attest van inschrijving
Dit attest vermeldt de datum en duur van inschrijving bij deze post.

Attest van woonplaats
Dit attest geeft tevens aan: de huidige woonplaats en datum van inschrijving bij de ambassade.

Attest van woonplaats met historiek
Dit attest bevat een lijst van uw huidige en uw voorgaande adressen.

Attest van woonplaats in het kader van brexit
Dit attest vermeldt uw huidig adres en uw voorgaande adressen in het VK. Het wordt in het Engels opgesteld en kan uitsluitend worden uitgereikt in het kader van een aanvraag voor ”settled” of “pre-settled”  status

Attest van nationaliteit
Dit attest geeft tevens aan: de datum en op welke wijze u de Belgische nationaliteit hebt verkregen.

Attest van gezinssamenstelling
Dit attest geeft tevens aan: de huidige woonplaats en de opsomming van de bewoners op dit adres. Personen die op dit attest worden vermeld dienen OF op onze Ambassade ingeschreven te zijn (Belgen) OF een bewijs van adres kunnen voorleggen (niet-Belgen).

Attest van bezit van Belgisch reis- of identiteitsdocument
Dit attest geeft tevens aan: bewijs van bezit van een Belgisch reisdocument, het nummer van het document, de geldigheid en de plaats van afgifte.

Attest van naam-overeenkomst
Dit attest geeft tevens aan: bewijs dat de naam volgens het  Belgisch recht (niet) overeenkomt met deze in het vreemd recht. Gelieve bewijsstukken (bijvoorbeeld vreemd paspoort, geboorteakte) voor te leggen.

Attest  van burgerlijke staat
Dit attest geeft aan : burgerlijke staat en indien van toepassing, de datum van wijziging en de naam van de partner. Dit attest wordt NIET afgegeven in het kader van een huwelijk. Voor een huwelijk,  zie “Uittreksel uit het RIjksregister”.

Uittreksel van het Register

Dit attest vermeldt : uw Rijksregisternummer, geslacht, huidig adres, telefoonnummer, nationaliteit, afstamming, burgerlijke staat, passpoort- en identiteitskaartgegevens, gezinssamenstelling, uw status als Belgische kiezer.

Dit is het attest dat u zult krijgen in het kader van een huwelijk.

 
Taal van de attesten

De attesten zijn uitsluitend in het Nederlands, Frans of Duits beschikbaar. Uitzondering : het in het Engels opgestelde attest van woonplaats aangevraagd in het kader van brexit. Als u een vertaling nodig heeft, kan u een van deze twee organismes contacteren: Chartered Institute of Translators (www.iol.org.uk) of het Institute of Translation and Interpreting (www.iti.org.uk).

 
Kosten

£17,40 per attest. Het is niet mogelijk om verschillende attesten te combineren in één enkel attest. Bijvoorbeeld, als u een attest van woonplaats en nationaliteit nodig heeft, dan geven we twee aparte attesten af. De prijs zal dan tweemaal £17,40 bedragen.

 
Hoe kan u deze attesten aanvragen?

U moet op de ambassade ingeschreven zijn. Wij verzoeken u volgende zaken PER POST naar de dienst bevolking op dit adres te sturen:

Bevolkingsdienst
Belgische Ambassade
17, Grosvenor Crescent
Londen SW1X 7EE

  • Postal order van £17,40 (geen cheques of cash) op naam van ‘Embassy of Belgium’.
  • Een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde briefomslag. Het attest wordt hierin naar u opgestuurd.
  • Een gedateerde, schriftelijke aanvraag van het type attest dat u wenst te ontvangen, de reden van aanvraag en in welke taal u het wenst  (Nederlands, Frans of Duits). Uitzondering : het in het Engels opgestelde attest van woonplaats aangevraagd in het kader van brexit
  • Een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van de aanvrager.

 
Elektronische attesten

Elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar u zich ook bevindt, kan tevens via het digitale platform ‘Mijn dossier’: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/.
Let op: de bruikbaarheid en de aanvaarding van deze attesten is enkel in België gegarandeerd (bv. als bewijs van adres voor een Belgische bank).