Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Consulaire attesten

Aanvraag attesten in Londen

 

Lijst van attesten

Alle attesten bevatten de volgende gegevens: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum.

Attest van woonplaats
Dit attest geeft tevens aan: de huidige woonplaats en datum van inschrijving bij de ambassade.

Attest van nationaliteit
Dit attest geeft tevens aan: de datum en op welke wijze u de Belgische nationaliteit hebt verkregen.

Attest van gezinssamenstelling
Dit attest geeft tevens aan: de huidige woonplaats en de opsomming van de bewoners op dit adres. Mensen die op dit attest worden vermeld dienen OF op onze Ambassade ingeschreven te zijn (Belgen mensen) OF een bewijs van adres kunnen voorleggen (niet-Belgen mensen).

Attest van bezit van Belgisch reis- of identiteitsdocument
Dit attest geeft tevens aan: bewijs van bezit van een Belgisch reisdocument, het nummer van het document, de geldigheid en de plaats van afgifte.

Attest van naam-overeenkomst
Dit attest geeft tevens aan: bewijs dat de naam volgens het  Belgisch recht (niet) overeenkomt met deze in het vreemd recht. Gelieve bewijsstukken (bijvoorbeeld vreemd paspoort, geboorteakte) voor te leggen.

Attest van burgerlijke staat
Dit attest geeft tevens aan: burgerlijke staat en indien van toepassing de datum van wijziging en de naam van de partner. Gelieve voor dit attest aan te geven waarvoor u dit document nodig heeft en welke instantie dit attest gevraagd heeft. Dit attest wordt niet afgegeven in het kader van een huwelijk. Voor een huwelijk zie ‘Uittreksel van het Rijksregister’

Uittreksel van het Register
Dit attest geeft tevens aan:

 • Rijksregisternummer
 • Geslacht
 • Huidige woonplaats
 • Nationaliteit
 • Afstamming
 • Burgerlijke Staat
 • Paspoortgegevens
 • Identiteitskaartgegevens

Dit attest kan aangevraagd worden indien u een bewijs van burgerlijke staat dient voor te leggen in het kader van een huwelijk.

Attest van inschrijving
Dit attest geeft aan: de datum en duur van inschrijving bij deze post.

 
Taal van de attesten

De attesten worden (enkel) in het Nederlands of Frans afgegeven. Als u een vertaling nodig heeft, kan u een van deze twee organismes contacteren: Chartered Institute of Translators (www.iol.org.uk) of het Institute of Translation and Interpreting (www.iti.org.uk).

 
Kosten

£18 per attest. Het is niet mogelijk om verschillende attesten te combineren in één enkel attest. Bijvoorbeeld, als u een attest van woonplaats en nationaliteit nodig heeft, dan geven we twee aparte attesten af. De prijs zal dan tweemaal £18 bedragen.

 
Hoe kan u deze attesten aanvragen?

U moet op de ambassade ingeschreven zijn. Wij verzoeken u volgende zaken PER POST naar de dienst bevolking op dit adres te sturen:

Bevolkingsdienst
Belgische Ambassade
17, Grosvenor Crescent
Londen SW1X 7EE

 • Postal order van £18 (geen cheques of cash) op naam van ‘Embassy of Belgium’.
 • Een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde briefomslag. Het attest wordt hierin naar u opgestuurd.
 • Schriftelijke ondertekende aanvraag van het type attest(en) dat u wenst te ontvangen en tevens in welke taal u het/die wenst.
 • Een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van de aanvrager.

 
Elektronische attesten

Elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar u zich ook bevindt, kan tevens via het digitale platform ‘Mijn dossier’: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/.
Let op: de bruikbaarheid en de aanvaarding van deze attesten is enkel in België gegarandeerd (bv. als bewijs van adres voor een Belgische bank).